Chương Trình STEM

HIỆN TƯỢNG LỐC XOÁY

HIỆN TƯỢNG LỐC XOÁY

Bé làm thí nghiệm khám phá các hiện tượng tự nhiên về lốc xoáy.